fbpx

Adatkezelési Tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Ki kezeli az Ön adatait?

Adatkezelő: Multi Alarm Zrt.
székhely: 1106 Budapest, Fátyolka u. 8.
cégjegyzékszám: 01-10-044636
képviseli: Zsolt Orsolya vezérigazgató
adószám: 11365073-2-42
e-mail: adatkezeles@multialarm.hu
postacím: 1399 Budapest, Pf.: 694.
telefon: +36 20 996 6013

adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Németh Petra
adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatkezeles@multialarm.hu
(a továbbiakban: az „Adatkezelő”)

Az Adatkezelő az információs önrendelkezési jog biztosítása és az Ön személyes adatainak védelme érdekében tett intézkedéseiről az alábbiakban tájékoztatja. Az Adatkezelési tájékoztató a Multi Alarm Zrt. honlapján (www.multialarm.hu) elektronikusan érhető el.

 

2. Alapelveink és törvények, amelyek kötnek minket az adatkezelés során

2.1. Az Adatkezelés során az alábbi jogszabályok kötnek bennünket:

 • GDPR (általános adatvédelmi rendelet) – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről);
 • Adatvédelmi törvény – Az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok;
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
 • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok;
 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok;
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
 • A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény.
 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény;
 • Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. BM (XII.5.) BM rendelet;
 • Autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény, valamint e törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI.18.) Kormányrendelet;
 • A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény;
 • A lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény.

2.2. Az adatkezelés során az alábbi alapelveket követjük:

 • Személyes adatot az Adatkezelő kizárólag az itt meghatározott célból és ideig kezel. Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.
 • Az adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok az Adatkezelő megbízásában, vagy az Adatkezelővel munkaviszonyban álló személyek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.

 

3. Mi mit jelent? (Az Adatkezelési tájékoztatóban használt fogalmak magyarázata):

„személyes adat”: A természetes személyre (érintettre) vonatkozó bármely információ (pl: név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó adat)

„különleges adat”: Ilyenek a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

„egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

„érintett”: azonosítható természetes személy, akire az adott személyes adat vonatkozik. (Ilyen pl: a honlap látogatója, a hírlevélre feliratkozó személy, az álláshirdetésre jelentkező személy)

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

„adatfeldolgozás”: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében (megbízásából, utasítására és az adatkezelő döntése alapján) személyes adatokat kezel (a továbbiakban: Adatfeldolgozó);

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

4. Milyen személyes adatokat kezelünk? (Az egyes adatkezelések):

4.1. Ha a www.multialarm.hu honlapot megtekinti (automatikusan rögzített adatok és cookiek)

4.1.1. Automatikusan rögzített adatok

Ha Ön megtekinti a honlapunkat automatikusan rögzítésre kerül az Ön eszközének (pl: laptop, PC, telefon, táblagép) IP címe. A rögzítésre kerülő adatokat a honlapot kiszolgáló webszerver az Ön külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a honlap megtekintése során automatikusan naplózza. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Ezen adatok egyéb személyes adatokkal a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatóak. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra.

Az adatkezelés célja: Az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a szolgáltatás működésének ellenőrzése, statisztika készítése és a látogató jogainak védelme. Visszaélések esetén a látogatók internet szolgáltatójával és a hatóságokkal együttműködve az adatok felhasználhatók a visszaélések forrásának megállapítására is. Az adatok megadása kötelező, a honlap megtekintése e nélkül nem lehetséges.
Az adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
Az adatkezelés időtartama: A honlap megtekintésétől számított 30 (Harminc) nap.

4.1.2.Cookie-k (sütik) és hasonló technológiák

Mi az a cookie (süti)?

A cookie (süti) egy olyan kisméretű szövegfájl, amely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódik a cookieban beállított lejárati ideig és a későbbi látogatásokkor aktiválódik (visszajelez a webkiszolgálónak). A honlapok cookiek-kat használnak azzal a céllal, hogy rögzítsék a látogatással kapcsolatos információkat (meglátogatott oldalak, az oldalakon töltött idő, böngészési adatok, kilépések, stb.), illetve a személyes beállításokat. Ez az eszköz segít a felhasználóbarát honlap kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében.

Más platformokon – ahol a cookie-k nem érhetők el vagy nem használhatók – egyéb technológiák is alkalmazhatóak, melyek célja hasonlít a cookie-kéhoz: ilyen lehet például a hirdetésazonosító az androidos mobileszközökön.

A cookie-k két típusát különböztetjük meg: “munkamenet sütik” és “maradandó sütik”. Mindkét süti típus esetén azok addig kerülnek tárolásra a böngészőben amíg a felhasználó nem törli azokat.

A “munkamenet sütik”-et (session cookie) a számítógép, notebook vagy mobileszköz csak ideiglenesen tárolja, mindaddig, amíg Ön el nem hagyja az adott honlapot; ezek a sütik segítenek a rendszernek, hogy információt jegyezzen meg, így Önnek nem kell ismételten megadnia vagy kitöltenie az adott információt. A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, céljuk az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése során). A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a látogató számítógépéről.

A “maradandó sütik” (persistent cookie) a honlap elhagyását követően is tárolódnak a számítógépen, notebookon vagy mobileszközön. Ezen cookie-k segítségével a honlap felismeri Önt, mint visszatérő látogatót. A maradandó sütik a kiszolgáló oldali azonosító – felhasználó összerendelés révén alkalmasak az Ön azonosítására, így minden olyan esetben, ahol a felhasználó hitelesítése elengedhetetlen – pl. webáruház, netbank, webmail – a helyes működés szükséges feltételei. A maradandó sütik önmagukban nem hordoznak személyes adatot és csak a kiszolgáló adatbázisában tárolt összerendeléssel együtt alkalmasak a felhasználó azonosítására. Az ilyen sütik kockázata az, hogy valójában nem a felhasználót, hanem a böngészőt azonosítja, vagyis ha valaki nyilvános helyen, pl. netkávézóban, könyvtárban belép egy webáruházba, és távozáskor nem lép ki onnan, akkor később egy másik személy ugyanezt a számítógépet használva illetéktelenül is hozzáférhet az adott webáruházhoz az eredeti felhasználó nevében.

Milyen cookiet használunk?

A. A honlap működéséhez elengedhetetlen cookie:

Az adatkezelés célja és időtartama:
Honlapunk egy fajta munkamenet sütit használ, melynek feladata az, hogy az Ön által tett lépéseket a látogatás ideje alatt rögzítse, így például rögzítse az Ön által az ajánlatkérés sablonba beírtakat az adott oldalon történő tartózkodás idejére, valamint ugyanígy rögzítse a megtekintett címeket, hogy a visszalépést lehetővé tegye. Az ilyen adatok a honlap elhagyásával törlődnek. Az adatok megadása kötelező, a honlap fent részletezett funkciói e nélkül nem működnek.

Az adatkezelés jogalapja:
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Adattovábbítás nem történik.

B. Statisztikai adatokat gyűjtő cookiek

Három fajta statisztikai cookiet alkalmazunk. Ezek a cookie-k működésük során figyelik, hogyan használja

Ön a honlapot, mely témákat tekint meg, mire klikkel, hogyan görgeti a honlapot, mely oldalakat látogat meg. Az információkat azonban kizárólag anonim módon gyűjti. Így megtudhatjuk például, hogy havonta hány látogatója van az oldalnak. Ezek a statisztikai adatok segítik továbbá az oldalunk felhasználói igényekhez történő igazítását. A „_ga” kiterjesztésű cookie 2 évig, míg a „_gat” és „_gid” kiterjesztésű cookiek munkamenet sütik, vagyis a látogatás idejéig küldik a statisztikai adatokat.

Az ilyen adatok gyűjtésében a Google Analitics segít (a „_gat” kiterjesztésű cookie-val). További információ a Google Analitics adatvédelméről itt található: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

Hogyan engedélyezhetem, vagy tilthatom le a cookiekat (sütiket)?

A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy visszautasítani. Mivel minden böngésző eltérő, Ön egyénileg, a böngésző eszköztára segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit. Ugyanakkor bármikor törölheti a számítógépén vagy mobileszközén eltárolt cookie-kat is. A beállításokkal kapcsolatos további tudnivalókat keresse a böngésző Súgójában, vagy a lenti linkeken közvetlenül (Ctrl +bal egérgomb). Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben úgy dönt, hogy letiltja a cookie-kat, lehetséges, hogy le kell mondania a honlap bizonyos funkcióiról.

Link a Microsoft süti beállítási útmutatójához.
Link a Mozilla Firefox süti beállítási útmutatójához.
Link a Google Chrome süti beállítási útmutatójához.
Link az Opera süti beállítási útmutatójához
Link az Apple Safari süti beállítási útmutatójához.

4.1.3. Hivatkozások és linkek

A honlapunk olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett honlapok tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért. Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési tájékoztatóját mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.

4.1.4. Adatkezelő

A honlap tárhelyét a Multi Alarm Zrt. biztosítja.

4.2. A Facebook

Elérhetőek vagyunk a Facebookon Multi Alarm Zrt. néven.

A Multi Alarm Zrt. oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamára a facebook felhasználó az oldalon található „like”/ „tetszik” „follow”/”követem” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” „unfollow”/”nem követem” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő híreket.

Azzal, hogy követ bennünket a profilja elérhetővé válik számunkra, de arról adatot nem kezelünk, vagy rögzítünk a belső rendszerünkben. Nem használjuk fel a híreink közlésén túl más célra.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azzal, hogy nem követ bennünket. A visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.
Az adatkezelés célja: Az Ön tájékoztatása az aktuális információkról, a termékekről, a minket érintő hírekről, valamint ismeretterjesztő cikkek, anyagok küldése.
Az adatkezelés időtartama: Híreink kizárólag addig jelennek meg az Ön hírfolyamán, ameddig azt Ön szeretné. Amennyiben nem követ bennünket, úgy nem jelennek meg bejegyzéseink a hírfolyamán. Hírfolyamunkat úgy is eléri, ha nem követ bennünket, azokról azonban külön értesítést nem kap.
A Facebook egy tőlünk független adatkezelő, az oldal adatkezeléséről tájékoztatást a következő linkeken talál: https://www.facebook.com/policies/cookies/ ;https://www.facebook.com/about/privacy/update
Adatfeldolgozó igénybevételére vagy adattovábbításra nem kerül sor.

4.3. Ha állásra jelentkezik

Amennyiben Ön e-mailben vagy postai úton állásra jelentkezik (álláshirdetés útján vagy attól függetlenül) az Ön hozzájárulását az adatkezeléshez vélelmezzük.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön vélelmezett hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban a visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a jelentkezések elbírálásához és a megfelelő személy kiválasztásához elengedhetetlen az Ön által megküldött, illetve az általunk még bekért személyes adatok kezelése.
Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás az állásokra jelentkezőkkel és a megfelelő jelentkezők kiválasztása.
Az adatkezelés ideje: Az önéletrajzokat 6 hónapig tároljuk.
Előfordulhat, hogy az Ön pályázati anyagát fejvadász cégtől, HR portáltól kapjuk. Az ilyen cégek külön adatkezelők, így az adatkezelésükről az adott cég honlapján tájékozódhat.
Adatfeldolgozó igénybevételére vagy adattovábbításra nem kerül sor.

4.4. Ha kapcsolatba lép velünk

Ön bármely elérhetőségünkön kapcsolatba léphet velünk (honlapon, e-mailben, telefonon, postai úton).

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban a visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem kezelhetjük megadott személyes adatait, előfordulhat, hogy nem lehetséges a kérdés vagy kérés megválaszolása.
Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás a megkeresővel, és a kérdés/kérés megválaszolása, illetve megoldása.
Az adatkezelés ideje: Az üzeneteket és az így megkapott személyes adatokat az adott kérés, kérdés, vagy panasz megválaszolását követő 6 hónapon belül töröljük. Amennyiben azonban adójogi vagy számviteli okokból, vagy esetleg az Adatkezelő, vagy a megkereső jogainak, érdekeinek védelme szempontjából arra szükség van, azt archiváljuk, és – a minden esetben egyedileg vizsgált – szükséges ideig tároljuk.
Adatfeldolgozó igénybevételére vagy adattovábbításra nem kerül sor.

4.5. Közvetlen megkeresés

Előfordulhat, hogy személyes felkeresés útján lépünk kapcsolatba Önnel. Ilyen esetben amennyiben Ön szeretné, megküldjük Önnek ajánlatunkat.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban a visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem kezelhetjük megadott személyes adatait, előfordulhat, hogy nem lehetséges a kérdés vagy kérés megválaszolása.
Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás, illetve az ajánlat megküldése.
Az adatkezelés ideje: Az üzeneteket és a megkapott személyes adatokat az ajánlat visszautasítása esetén 15 (tizenöt) napon belül töröljük. Az ajánlat elfogadása esetén az adott szerződéskötésre vonatkozó adatkezelés szerint járunk el.
Adatfeldolgozó igénybevételére vagy adattovábbításra nem kerül sor.

4.6. A telefonbeszélgetések rögzítése

Mind a bejövő, mind a kimenő hívásokat rögzítjük. A telefonhívások során megadott személyes adatait kezeljük. A Multi Alarm Zrt. érdekmérlegelési tesztet végezve úgy döntött, hogy csak abban az esetben tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hívás rögzítésre kerül a a telefonhívás egy olyan számról érkezik, amire még nem indítottunk vagy amiről még nem fogadtunk hívást. Az ismert telefonszámok esetében nem hangzik el ismét a tájékoztatás. Mivel egy távfelügyeleti intézkedés során minden másodperc számít, illetve lehetőség van ellenjelszó megadására a távfelügyeleti szolgáltatási szerződésben a távfelügyelet azonosítására, az érdek jogszerűnek tekinthető.

Az adatkezelés jogalapja:  Az Önnel mint magánszeméllyel kötött szerződés esetén a szerződés teljesítése a jogalap. Egyéb esetben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban a visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem kezelhetjük megadott személyes adatait, előfordulhat, hogy nem lehetséges a kérdés vagy kérés megválaszolása, vagy pontos teljesítése.
Az adatkezelés célja: Az utasítások rögzítése és visszakereshetősége, a minőségbiztosítás, valamint a panaszkezelés.
Az adatkezelés ideje: A rögzített hívásokat 6 hónapig tároljuk. Ügyfeleink esetén a 6 hónapos időtartam a szolgáltatási szerződés megszűnését követően kezdődik.
Adatfeldolgozó igénybevételére vagy adattovábbításra nem kerül sor.

4.6.1. Liftvészjelzőben működő vészjelzőn keresztül rögzített hangfelvétel

Kezelt adatok köre: rögzített beszélgetés (hangfelvétel)

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogos érdekének beazonosítása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont)

 • a liftvészjelzőkról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 17.§ r) pontja szerint a liftvészjelző üzemeltetőjével kötött szerződés teljesítésének     igazolása;
 • ügyfelek vagyontárgyai ellen irányuló jogsértő cselekmény felderítése, bizonyítása;
 • bűncselekmények felderítése, bűntetetőjogi felelősség megállapítása érdekében hatósági megkeresések teljesítése, a felvételeket a hatóság a bizonyítási eljárás során felhasználja;

Az adatkezelés célja: A vészhelyzet fennállásának és az intézkedés megfelelőségének igazolása, visszakereshetősége, valamint panaszkezelés.
Az adatkezelés ideje: A rögzített beszélgetéseket a rögzítéstől számított hat (6) hónapig tároljuk, ezt követően automatikusan töröljük. Adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.
Adattovábbítás: Az adatkezeléssel érintett személy kérésére, a hangfelvételt az érintett számára továbbítjuk.
A felvételek a rendőrség vagy jogszabály alapján erre feljogosított más hatóság megkeresésére, a hatóság számára továbbításra kerül. A szerződés teljesítésének igazolása körében az arra jogosult részére történő továbbítás esetén más személyek személyes adatait töröljük, illetve felismerhetetlenné tesszük.
Az adatok harmadik országba történő továbbításra nem kerül sor.

4.7. Fogyasztói panaszról felvett jegyzőkönyv

A panaszkezelés írásban vagy szóban történik a fenti elérhetőségeinken. Ha Ön magánszemélyként köt velünk szerződést és a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges a panaszról jegyzőkönyvet kell felvenni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a fogyasztó neve, lakcíme
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a Multi Alarm Zrt. nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma. A panaszkezelésről nyilvántartást vezetünk.

Az adatkezelés jogalapja: A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A.§. Az adatok megadása ilyen esetben kötelező.
Az adatkezelés célja: Panaszkezelés.
Az adatkezelés ideje: A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 (három) évig meg kell őriznünk.
Adattovábbításra – ide nem értve az ellenőrző hatóság kérésére történő bemutatást – vagy adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.

4.8. Ha riasztórendszer távfelügyeleti szolgáltatást vesz igénybe:

Amennyiben Ön szolgáltatási szerződés köt ingatlan távfelügyeletének ellátására, a szerződés teljesítése érdekében személyes adatait kezeljük.

 • vezeték és keresztnév
 • születési név és keresztnév
 • születési hely és idő
 • anyja neve
 • számlázási cím
 • postacím
 • telefonszám
 • e-mail cím és e-számla igénylése esetén számlázási e-mail cím.

A szerződés teljesítése érdekében meg kell adnia annak a személynek az adatait is, akit a szerződésben meghatározott esetekben értesíthetünk. Az értesítendő személy vonatkozásában a következő adatokat kell megadnia:

 • vezeték és keresztnév
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • jelszó.

Az értesítendő személy tájékoztatásáról és az adatai megadásához történő hozzájárulás beszerzéséről Önnek kell gondoskodnia. Amennyiben az értesítendő személy az Adatkezelőnk úgy nyilatkozik, hogy az adatai megadásához, vagy azok további kezeléséhez nem járul(t) hozzá, az Adatkezelő az érintett személy adatait az értesítendők közül törli.

Amennyiben Ön meghatalmazottként, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy társasház képviselőjeként jár el, a képviselt adatai mellet szükségünk lesz az Ön alábbi adataira:

 • vezeték és keresztnév
 • telefonszám
 • e-mail cím.

Amennyiben Ön videó távfelügyeleti szolgáltatást vesz igénybe, úgy a Szolgáltató a szerződés keretei között kizárólag a távfelügyeletre érkező jelzés, illetve az ügyfél általi kivonulás kérés esetén tekint bele a videórendszer élő-, és/vagy rögzített felvételeibe, és csak a megfelelő intézkedéshez (ügyfél telefonon történő értesítése, kivonulásos szolgáltatás megrendelése esetén kivonulás indítása, hatóság értesítése) szükséges mértékben.

A felvételek folyamatos rögzítése kizárólag az Ügyfél tulajdonát képező, az ügyfél által meghatározott helyszínen telepített eszközön történik. A Szolgáltató kizárólag a betekintéseket rögzíti. Az így rögzített felvétel(eke)t az ügyfél kérésére, illetve jogszabályban előírt bírósági, rendőrségi, egyéb hatósági megkeresésre továbbíthatja. A Szolgáltató által nyújtott kiegészítő szolgáltatás célja a Szolgáltató távfelügyeletére kötött riasztórendszer eseményeinek képi információval történő ellenőrzése.

Amennyiben a megbízó és a számlafizető személye elkülönül, az Ön adatai mellett szükséges megadni a számlafizető adatait is a fentiek szerint.

Az adatkezelés jogalapja: A szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdek.
Az adatkezelés célja: A szerződés előkészítése, létrehozása, teljesítése, kapcsolattartás, kintlevőségkezelés és számlázás.
Az adatkezelés ideje: A szerződés megszűnését követően a személyes adatokat archiváljuk, és 6 hónapig tároljuk, kivéve, ha panaszkezelési eljárás vagy jogvita van folyamatban, mert ebben az esetben az adatokat az eljárás vagy jogvita lezárásáról szóló értesítésig tároljuk. A mindenkori számviteli és adójogi szabályok által előírt dokumentumokat és adatokat 8 évig tároljuk. Ezt követően a személyes adatok törlésre kerülnek.
Adattovábbítás: Az Alvállalkozóink felé történhet. Az Alvállalkozóink a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerték el. Kérésre a rendőrségnek továbbítjuk a kezelt adatokat.

Adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.

4.9. Ha tűzjelző rendszerekre vonatkozó távfelügyeleti szolgáltatást vesz igénybe:

Amennyiben Ön szolgáltatási szerződés köt tűzjelző rendszerek távfelügyeletének ellátására, a szerződés teljesítése érdekében személyes adatait kezeljük.

A szerződés előkészítésekor a következő adatokat kell megadnia:

 • vezeték és keresztnév
 • születési név és keresztnév
 • születési hely és idő
 • anyja neve
 • számlázási cím
 • postacím
 • telefonszám
 • e-mail cím és e-számla igénylése esetén számlázási e-mail cím.

A szerződés teljesítése érdekében meg kell adnia annak a személynek az adatait is, akit a szerződésben meghatározott esetekben értesíthetünk. Az értesítendő személy vonatkozásában a következő adatokat kell megadnia:

 • vezeték és keresztnév
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • jelszó.

Az értesítendő személy tájékoztatásáról és az adatai megadásához történő hozzájárulás beszerzéséről Önnek kell gondoskodnia. Amennyiben az értesítendő személy az Adatkezelőnk úgy nyilatkozik, hogy az adatai megadásához, vagy azok további kezeléséhez nem járul(t) hozzá, az Adatkezelő az érintett személy adatait az értesítendők közül törli.

Amennyiben Ön meghatalmazottként, vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy társasház képviselőjeként jár el, a képviselt adatai mellett szükségünk lesz az Ön alábbi adataira:

 • vezeték és keresztnév
 • telefonszám
 • e-mail cím.

Amennyiben a megbízó és a számlafizető személye elkülönül, az Ön adatai mellett szükséges megadni a számlafizető adatait is a fentiek szerint.

Az adatkezelés jogalapja: A szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdek.
Az adatkezelés célja: A szerződés előkészítése, létrehozása, teljesítése, kapcsolattartás, kintlevőségkezelés és számlázás.
Az adatkezelés ideje: A szerződés megszűnését követően a személyes adatokat archiváljuk, és 6 hónapig tároljuk, kivéve, ha panaszkezelési eljárás vagy jogvita van folyamatban, mert ebben az esetben az adatokat az eljárás vagy jogvita lezárásáról szóló értesítésig tároljuk. A mindenkori számviteli és adójogi szabályok által előírt dokumentumokat és adatokat 8 évig tároljuk. Ezt követően a személyes adatok törlésre kerülnek.
Adattovábbítás: Az Alvállalkozóink felé történhet. Az Alvállalkozóink a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerték el. Kérésre a rendőrségnek továbbítjuk a kezelt adatokat.

Adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.

4.10. Ha liftvészjelző távfelügyeleti szolgáltatást vesz igénybe:

Amennyiben Ön szolgáltatási szerződést köt liftvészjelző távfelügyeletének ellátására, a szerződés teljesítése érdekében személyes adatait kezeljük.

 • vezeték és keresztnév
 • születési név és keresztnév
 • születési hely és idő
 • anyja neve
 • számlázási cím
 • postacím
 • telefonszám
 • e-mail cím és e-számla igénylése esetén számlázási e-mail cím.

A szerződés teljesítése érdekében meg kell adnia annak a személynek az adatait is, akit a szerződésben meghatározott esetekben értesíthetünk. Az értesítendő személy vonatkozásában a következő adatokat kell megadnia:

 • vezeték és keresztnév
 • telefonszám
 • e-mail cím.

Az értesítendő személy tájékoztatásáról és az adatai megadásához történő hozzájárulás beszerzéséről Önnek kell gondoskodnia. Amennyiben az értesítendő személy az Adatkezelőnk úgy nyilatkozik, hogy az adatai megadásához, vagy azok további kezeléséhez nem járul(t) hozzá, az Adatkezelő az érintett személy adatait az értesítendők közül törli.

Amennyiben Ön meghatalmazottként, vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy társasház képviselőjeként jár el, a képviselt adatai mellett szükségünk lesz az Ön alábbi adataira:

 • vezeték és keresztnév
 • telefonszám
 • e-mail cím

Amennyiben a megbízó és a számlafizető személye elkülönül, az Ön adatai mellett szükséges megadni a számlafizető adatait is a fentiek szerint.

Az adatkezelés jogalapja: A szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdek.
Az adatkezelés célja: A szerződés előkészítése, létrehozása, teljesítése, kapcsolattartás, kintlevőségkezelés és számlázás.
Az adatkezelés ideje: A szerződés megszűnését követően a személyes adatokat archiváljuk, és 6 hónapig tároljuk, kivéve, ha panaszkezelési eljárás vagy jogvita van folyamatban, mert ebben az esetben az adatokat az eljárás vagy jogvita lezárásáról szóló értesítésig tároljuk. A mindenkori számviteli és adójogi szabályok által előírt dokumentumokat és adatokat 8 évig tároljuk. Ezt követően a személyes adatok törlésre kerülnek.
Adattovábbítás: Az Alvállalkozóink felé történhet. Az Alvállalkozóink a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerték el. Kérésre a rendőrségnek továbbítjuk a kezelt adatokat.

Adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.

4.11. Ha gépjármű távfelügyeleti szolgáltatást vesz igénybe:

Amennyiben Ön szolgáltatási szerződést köt gépjármű távfelügyeletének ellátására, a szerződés teljesítése érdekében személyes adatait kezeljük.

 • vezeték és keresztnév
 • születési név és keresztnév
 • születési hely és idő
 • anyja neve
 • számlázási cím
 • postacím
 • telefonszám
 • e-mail cím és e-számla igénylése esetén számlázási e-mail cím.

A szerződés teljesítése érdekében meg kell adnia annak a személynek az adatait is, akit a szerződésben meghatározott esetekben értesíthetünk. Az értesítendő személy vonatkozásában a következő adatokat kell megadnia:

 • vezeték és keresztnév
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • jelszó.

Az értesítendő személy tájékoztatásáról és az adatai megadásához történő hozzájárulás beszerzéséről Önnek kell gondoskodnia. Amennyiben az értesítendő személy az Adatkezelőnk úgy nyilatkozik, hogy az adatai megadásához, vagy azok további kezeléséhez nem járul(t) hozzá, az Adatkezelő az érintett személy adatait az értesítendők közül törli

Amennyiben Ön meghatalmazottként, vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy társasház képviselőjeként jár el, a képviselt adatai mellett szükségünk lesz az Ön alábbi adataira:

 • vezeték és keresztnév
 • telefonszám
 • e-mail cím

Amennyiben a megbízó és a számlafizető személye elkülönül, az Ön adatai mellett szükséges megadni a számlafizető adatait is a fentiek szerint.

Az adatkezelés jogalapja: A szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdek.
Az adatkezelés célja: A szerződés előkészítése, létrehozása, teljesítése, kapcsolattartás, kintlevőségkezelés és számlázás.
Az adatkezelés ideje: A gépjármű nyomvonalát és a sofőradatokat a szerződés fennállása alatt 60 napig tároljuk (a 60 napnál régebbi adatok törlésére havonta összesítve kerül sor). A szerződés megszűnését követően a személyes adatokat archiváljuk, és 6 hónapig tároljuk kivéve, ha panaszkezelési eljárás vagy jogvita van folyamatban, mert ebben az esetben az adatokat az eljárás vagy jogvita lezárásáról szóló értesítésig tároljuk. A mindenkori számviteli és adójogi szabályok által előírt dokumentumokat és adatokat 8 évig tároljuk.
Adattovábbításra vagy adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor

4.12. Ha útdíjbevallás szolgáltatást vesz igénybe:

Amennyiben Ön szolgáltatási szerződés köt útdíj bevallásra vonatkozóan, a szerződés teljesítése érdekében személyes adatait kezeljük.

A szerződés előkészítésekor a következő adatokat kell megadnia:

 • vezeték és keresztnév
 • születési név és keresztnév
 • születési hely és idő
 • anyja neve
 • számlázási cím
 • postacím
 • telefonszám
 • e-mail cím és e-számla igénylése esetén számlázási e-mail cím.

Amennyiben Ön meghatalmazottként, vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy társasház képviselőjeként jár el, a képviselt adatai mellett szükségünk lesz az Ön alábbi adataira:

 • vezeték és keresztnév
 • telefonszám
 • e-mail cím

Az adatkezelés jogalapja: A szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdek.
Az adatkezelés célja: A szerződés előkészítése, létrehozása, teljesítése, kapcsolattartás, kintlevőségkezelés és számlázás.
Az adatkezelés ideje: A gépjárműbe szerelt fedélzeti egységből a NÚSZ Zrt. feldolgozó rendszerébe továbbított ügyfél adatokat 2 évig tároljuk, kivéve, ha az ügyfél vonatkozásában panaszkezelési eljárás vagy jogvita van folyamatban, mert ebben az esetben az adatokat az eljárás vagy jogvita lezárásáról szóló értesítésig tároljuk. A mindenkori számviteli és adójogi szabályok által előírt dokumentumokat és adatokat 8 évig tároljuk.
Adattovábbítás: adatai továbbításra kerülnek a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. felé.
Adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.

4.13. Ha társasházi kamerarendszerek üzemeltetésére vonatkozó szolgáltatást vesz igénybe:

Amennyiben Ön szolgáltatási szerződést köt társasházi vagy lakásszövetkezeti kamerarendszerek üzemeltetésének ellátására, a szerződés teljesítése érdekében személyes adatait kezeljük.

E jogviszonyban a társasház/lakásszövetkezet adatkezelőnek, a Multi Alarm Zrt. adatfeldolgozónak minősül.

A szerződés teljesítése érdekében meg kell adnia annak a személynek az adatait is, akit a szerződésben meghatározott esetekben értesíthetünk. Az értesítendő személy vonatkozásában a következő adatokat kell megadnia:

 • vezeték és keresztnév
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • jelszó.

Az értesítendő személy tájékoztatásáról és az adatai megadásához történő hozzájárulás beszerzéséről Önnek kell gondoskodnia. Amennyiben az értesítendő személy az Adatkezelőnk úgy nyilatkozik, hogy az adatai megadásához, vagy azok további kezeléséhez nem járul(t) hozzá, az Adatkezelő az érintett személy adatait az értesítendők közül törli.

Amennyiben Ön a társasház / lakásszövetkezet képviselőjeként jár el, a képviselt adatai mellet szükségünk lesz az Ön alábbi adataira:

 • vezeték és keresztnév
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • jelszó.

Az adatkezelés jogalapja: A szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdek.
Az adatkezelés célja: A szerződés előkészítése, létrehozása, teljesítése, kapcsolattartás, kintlevőségkezelés és számlázás.
Az adatkezelés ideje: A szerződéses adatokat a szerződés megszűnését követően a személyes adatokat archiváljuk, és 6 hónapig tároljuk, kivéve, ha panaszkezelési eljárás vagy jogvita van folyamatban, mert ebben az esetben az adatokat az eljárás vagy jogvita lezárásáról szóló értesítésig tároljuk. A mindenkori számviteli és adójogi szabályok által előírt dokumentumokat és adatokat 8 évig tároljuk. Ezt követően a személyes adatok törlésre kerülnek.
Adattovábbításra vagy adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kamerarendszer létesítésével és üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó szabályok meghatározása, és az érintettek tájékoztatása a társasház/lakásszövetkezet feladata és felelőssége, amelyhez természetesen minden szükséges információt megadunk.

4.14. Ha egészségügyi segélyhívó szolgáltatást vesz igénybe:

Amennyiben Ön szolgáltatási szerződést köt egészségügyi segélyhívó szolgáltatás igénybe vételére, a szerződés teljesítése érdekében személyes adatait kezeljük.

A szerződés előkészítésekor a következő adatokat kell megadnia:

 • vezeték és keresztnév
 • születési név és keresztnév
 • születési hely és idő
 • anyja neve
 • számlázási cím
 • postacím
 • telefonszám
 • e-mail cím és e-számla igénylése esetén számlázási e-mail cím.

A szerződés teljesítése érdekében meg kell adnia annak a személynek az adatait is, akit a szerződésben meghatározott esetekben értesíthetünk. Az értesítendő személy írásos hozzájárulása a szerződés mellékletét képezi. Az értesítendő személy vonatkozásában a következő adatokat kell megadnia:

 • értesítendő személy vezeték és keresztnév;
 • telefonszáma;
 • e-mail cím.

Az értesítendő személy tájékoztatásáról és az adatai megadásához történő hozzájárulás beszerzéséről Önnek kell gondoskodnia. Amennyiben az értesítendő személy az Adatkezelőnk úgy nyilatkozik, hogy az adatai megadásához, vagy azok további kezeléséhez nem járul(t) hozzá, az Adatkezelő az érintett személy adatait az értesítendők közül törli.

Amennyiben Ön meghatalmazottként jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy társasház képviselőjeként jár el, a képviselt adatai mellett szükségünk lesz az Ön alábbi adataira:

 • vezeték és keresztnév
 • telefonszám
 • e-mail cím

Az adatkezelés jogalapja: A szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdek. Az adatok megadása a szerződéskötés feltétele.
Az adatkezelés célja: A szerződés előkészítése, létrehozása, teljesítése, kapcsolattartás, kintlevőségkezelés és számlázás.
Az adatkezelés ideje: A szerződés megszűnését követően a személyes adatokat archiváljuk, és 6 hónapig tároljuk, kivéve, ha panaszkezelési eljárás vagy jogvita van folyamatban, mert ebben az esetben az adatokat az eljárás vagy jogvita lezárásáról szóló értesítésig tároljuk. A mindenkori számviteli és adójogi szabályok által előírt dokumentumokat és adatokat 8 évig tároljuk. Ezt követően a személyes adatok törlésre kerülnek.
Adattovábbítás: A szerződés jellegétől függően adatait riasztás esetén továbbítjuk az ellátásában részt vevő gondozószolgálat, orvos, ápoló, mentős részére.
Adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.

4.15. Testkamera használat

A Szolgáltató kivonuló szolgálata a munkavégzése során testkamerát alkalmaz.

Az adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelő jogos érdeke, valamint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség.
Az adatkezelés célja: A testkamera használatának célja, hogy a munkáltató hozzájáruljon a munkavállalók munkavégzése során a biztonságos munkakörnyezet megteremtéséhez, valamint bűncselekmények felderítése, bűntetetőjogi felelősség megállapítása, illetve ügyfelek vagyontárgyai ellen irányuló jogsértő cselekmény felderítése, bizonyítása.
Az adatkezelés ideje: A felvételeket, azok rögzítését követő 7 nap elteltével töröljük.
Adattovábbítás: Kérése esetén az adatkezeléssel érintett személy részére, a rendőrség vagy jogszabály alapján erre feljogosított más hatóság megkeresése esetén a hatóság számára továbbításra kerül. Az adatok harmadik országba történő továbbításra nem kerül sor.

4.16. Belépés a távfelügyeleti szobába

A távfelügyeleti szobába belépő látogatóinknak titoktartási nyilatkozatot kell kitölteniük, ahol a következő adatokat kell megadniuk:

 • vezeték és keresztnév
 • anyja neve
 • születési helye, ideje
 • lakcíme
 • belépés és kilépés ideje.

Az adatokat a távfelügyeleti központban kezelt adatok és a know-how védelme, továbbá az épület, az épületben található vagyontárgyak és az ott tartózkodó személyek biztonsága érdekében kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása. Hozzájárulását visszavonhatja, a visszavonás azonban nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem adja hozzájárulást a fent meghatározott személyes adatok kezeléséhez, a távfelügyeleti szobába nem léphet be.
Az adatkezelés célja: A távfelügyeleti szobában kezelt adatok és a know-how védelme.
Az adatkezelés ideje: A belépésre jogosultak azonosító adatait töröljük a távozástól számított egy év elteltével, kivéve, ha szükségessé válik a hatóság felé történő továbbítás.
Adattovábbítás: Nem történik.
Adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.

4.17. Kamerarendszer

A Társaságunknál kamerák üzemelnek a személyi és vagyoni biztonság biztosítása érdekében. A kamerarendszert az arra utaló piktogram és figyelmeztető szöveg jelzi. A kamerarendszerrel kapcsolatos adatkezelésről bővebb tájékoztatást az adott irodaházban, a helyszínen kaphat. A kamerarendszer adatkezelési tájékoztatóját kérésére e-mailben is továbbítjuk az Ön részére.

4.18. Üzleti kapcsolatok

Az egyes üzleti partnereinkkel kötött szerződések, vagy szerződésen kívüli kapcsolatok során megosztjuk kapcsolattartóink elérhetőségét, és kezeljük az üzleti partnereink által átadott kapcsolattartók elérhetőségeit.

Az adatkezelés jogalapja: A szerződés teljesítéséhez, vagy a cégek közötti kapcsolattartáshoz fűződő jogos érdekünk. Az adatok megadás kapcsolattartás feltétele.
Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás a szerződés teljesítése, vagy előkészítése érdekében, vagy egyéb üzleti okból.
Az adatkezelés ideje: A kapcsolattartói adatokat az üzleti kapcsolat fennállása alatt addig kezeljük, amíg üzleti partnerünk a kapcsolattartó megváltozásáról nem értesít bennünket.
Adattovábbításra vagy adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.

 

5. Egyéb adattovábbítások és adatfeldolgozók:

A papír alapú számlák megfelelő kiküldése érdekében külső cég, az EPDB Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 107-109.), valamint a             Hibridlevél Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 107-113.) szolgáltatásait vesszük igénybe, mely részére elektronikusan elküldjük a számla kiállításához szükséges adatokat, valamint az Ön nevét és postacímét. Az így elküldött adatok alapján a megbízott cég a számlákat kinyomtatja, borítékolja és postázza. A megbízott cég adatfeldolgozóként jár el.

Amennyiben a szerződés szerinti ellenértéket határidőben nem fizeti meg, úgy a követelés érvényesítése érdekében cégünk követeléskezelő társaságot jogosult megbízni. A kötelezettel szemben fennálló követelés kezelése céljából, kizárólag az e cél eléréséhez szükséges adatokat a szerződés teljesítése érdekében a Nemzetközi Követeléskezelő Kft.-nek adjuk át.

A követeléskezelő társaság adatai: székhelye: 9161 Győrsövényház, Ady utca 7., honlap: www.nkkv.hu. A követeléskezelés során a társaság adatkezelőként jár el, adatkezelési tájékoztatójának elérhetősége: https://www.nkkv.hu/hu/szabalyzat

Az átadandó személyes adatok:

 • vezetéknév és keresztnév, anyja neve, születési hely és idő
 • a követeléskezeléshez szükséges kapcsolati adatok: a pénzügyi kapcsolattartó vagy számlafizető vezetékneve és keresztneve, telefonszáma, e-mail címe
 • a követelés azonosításához szükséges adatok.

Az adatkezelés jogalapja: a Multi Alarm Zrt. követelésének behajtásához fűződő jogos érdek, GDPR 6. cikk. (1) bekezdés f) pontja.

Kizárólag a jelen Adatkezelési tájékoztatóban jelzett Adatfeldolgozók és adatkezelők felé továbbítjuk az Ön személyes adatait, kizárólag a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint. Más adatkezelők részére, csak az Ön előzetese hozzájárulását követően továbbíthatja az Adatkezelő az Ön személyes adatait.

Fenntartjuk a jogot, hogy jogszabályban meghatározott esetekben – az érintett külön hozzájárulása nélkül is – a kezelt személyes adatokat az illetékes hatóságok, bíróságok részére azok megkeresésének megfelelően átadjuk.

Az adatkezelés kapcsán Önt az 6.1.-6.7. pontokban részletezett jogok illetik meg. Amennyiben élni szeretne valamelyikkel, kérjük, hogy azt írja meg nekünk a következő elérhetőségek egyikére:

 • e-mail cím: adatkezeles@multialarm.hu
 • postacím: 1399 Budapest, Pf.: 694.

A kérése teljesítése előtt minden esetben azonosítanunk kell az Ön személyazonosságát. Ha nem tudjuk Önt azonosítani, sajnos nem teljesíthetjük a kérését.

Az azonosítást követően írásban, elektronikusan, vagy az – Ön kérésére – szóban nyújtunk tájékoztatást a kéréssel kapcsolatban. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, mi elektronikus úton fogunk válaszolni. Természetesen ebben az esetben is van lehetősége más módot kérni.

A Multi Alarm Zrt. kérelmét a lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül elbírálja, és tájékoztatja Önt döntéséről.

Ha kérelmét a személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok kezelésének korlátozására elutasítjuk, erről Önt írásban tájékoztatjuk.

A fenti, továbbá a 6.1. pont szerinti tájékoztatás teljesítését késleltethetjük, a tájékoztatás tartalmát korlátozhatjuk vagy a tájékoztatást mellőzhetjük, továbbá a 6.2. pont szerinti jog érvényesítését korlátozhatjuk vagy megtagadhatjuk, ha ezen intézkedés elengedhetetlenül szükséges

 1. a) a részvételünkkel végzett vizsgálatok vagy eljárások – így különösen a büntetőeljárás – hatékony és eredményes lefolytatásának,
 2. b) a bűncselekmények hatékony és eredményes megelőzésének és felderítésének,
 3. c) a bűncselekmények elkövetőivel szemben alkalmazott büntetések és intézkedések végrehajtásának,
 4. d) a közbiztonság hatékony és eredményes védelmének,
 5. e) az állam külső és belső biztonsága hatékony és eredményes védelmének, így különösen a honvédelem és a nemzetbiztonság vagy
 6. f) harmadik személyek alapvető jogai védelmének biztosításához.

A jogérvényesítés korlátozása, illetve a kérelme elutasítása miatt vizsgálatot kezdeményezhet a NAIH-nál.

A kért tájékoztatás és intézkedés díjmentes, kivéve, ha Ön folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan ismételt kérelmet terjeszt elő, és kérelme alapján személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy az adatkezelés korlátozását jogszerűen mellőzzük. Ebben az esetben közvetlenül felmerült költségeink megtérítését kérhetjük.

6.1. Előzetes tájékozódáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

Ezt a célt szolgálja a jelen Adatkezelési tájékoztató, de ezen kívül az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kérhet munkatársainktól személyesen vagy telefonon, továbbá írásban a fenti postacímen vagy e-mail címen.

6.2. Hozzáféréshez való jog

Kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat rendelkezésére bocsátjuk.

Ön tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen:

 • Kitől kaptuk az Ön adatait?
 • Az adatkezelésnek mi a célja és a jogalapja?
 • Pontosan milyen adatok kezeléséről van szó?
 • Kinek továbbítjuk ezeket az adatokat?
 • Meddig tároljuk ezeket az adatokat és milyen szempontok alapján?
 • Önnek milyen jogai és jogorvoslati eszközei vannak ezzel kapcsolatban?
 • Hozunk-e automatizált döntést Önre vonatkozóan az Ön személyes adatai felhasználásával?
 • Személyes adatai kezelésével összefüggésben milyen adatvédelmi incidensek merültek fel, azoknak milyen hatásai voltak, és azok kezelésére milyen intézkedéseket tettünk?

6.3. Helyesbítéshez való jog

Ön kérheti, hogy javítsuk, illetve egészítsük ki az Ön pontatlanul, helytelenül vagy hiányosan rögzített személyes adatát.

6.4. Törléshez való jog

Az Ön hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetén, Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását vagy kérheti személyes adatai törlését. Ilyen esetben az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 5 (Öt) munkanapon belül töröljük az Ön személyes adatait az adott adatkezeléshez kapcsolódóan. Tájékoztatjuk, hogy a visszavonás az azt megelőző hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

A személyes adatokat nem törölhetjük, amennyiben azokra szükség van, így:

 • kezelését törvény vagy helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli,
 • kezelése az Ön vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges és azzal arányos, vagy
 • ha különleges adat kezelése törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés végrehajtásához feltétlenül szükséges és azzal arányos, vagy azt az Alaptörvényben biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése, felderítése vagy üldözése érdekében vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli.

Töröljük az Ön személyes adatait, ha

 • az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés
 • az adatvédelmi alapelvekkel ellentétes,
 • célja megszűnt vagy az adatok további kezelése már nem szükséges a cél megvalósulásához,
 • az adatkezelésre meghatározott időtartam eltelt,
 • jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs más jogalapja.
 • azt jogszabály vagy az Európai Unió Jogi aktusa előírja, vagy a NAIH, illetve a bíróság elrendelte,
 • az adatkezelés korlátozására megszabott időtartam (6.5. pont) eltelt.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

6.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
 • Ha az adatkezelés jogellenes, de Ön írásban ellenzi az adatok törlését, vagy a rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az érintett jogos érdekeit; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennáll;
 • Ha az adatkezelés jogellenes, de jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen büntetőeljárás – során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges; ez esetben a korlátozás a vizsgálat vagy eljárás végleges, illetve jogerős lezárásáig tart;

Korlátozás esetén a személyes adatokon művelet – a tárolás kivételével – csak az érintett jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában foglaltak szerint végezhető.

A korlátozás esetleges feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk Önt.

 

7. Jogorvoslati lehetőségek

7.1. Jogérvényesítés a NAIH-nál

Jogainak érvényesítése érdekében Ön

 1. a) a NAIH vizsgálatát kezdeményezheti intézkedéseink jogszerűségének vizsgálata céljából, ha fent ismertetett jogainak érvényesítését korlátozzuk vagy kérelmét elutasítjuk, valamint
 2. b) a NAIH adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során megsértettük a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.

NAIH
elnök: dr. Péterfalvi Attila
levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Telefon: +36 (1) 391 1400
web: http://naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu vagy privacy@naih.hu

7.2. Jogérvényesítés a bíróság előtt

Ön a Multi Alarm Zrt., illetve az Adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint személyes adatait jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeljük.

Magyarországon a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.

7.3. Kártérítés és sérelemdíj

Ha az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat megsérti és

 • ezzel másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni
 • ezzel más személyiségi jogát megsérti, az, akinek személyiségi joga sérelmet szenvedett, az Adatkezelőtől, illetve az Adatfeldolgozótól sérelemdíjat követelhet.

Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelmet az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő;

Az Adatfeldolgozó mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy az általa végzett adatkezelési műveletek jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségek, valamint az adatkezelő jogszerű utasításainak betartásával járt el.

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével okozott

 1. a) kárért az érintettel szemben egyetemlegesen felelnek, valamint
 2. b) személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat egyetemlegesen kötelesek megfizetni az érintettnek.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a személyiségi jogi jogsérelmet szenvedő személy szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

8. Adatbiztonság

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy figyelembe véve a tudomány és technológia mindenkori állását, a megvalósítás költségeit, továbbá az adatkezelés jellegét, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett kockázat a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtsuk végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljuk.

A személyes adatokat mindig bizalmasan, korlátozott hozzáféréssel, titkosítással és az ellenálló képesség lehetséges maximalizálásával, probléma esetén visszaállíthatóság biztosításával kezeljük. Rendszerünket rendszeresen teszteljük a biztonság garantálása érdekében.

A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor figyelembe vesszük az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

Megteszünk mindent annak biztosítása érdekében, hogy az irányításunk alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek kizárólag a mi utasításunknak megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre jogszabály vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa kötelezi őket.

 

9. Titoktartás 

A személy- és vagyonvédelmi tevékenység folytatása során foglalkozási (hivatásbeli) titoktartási kötelezettség terhel bennünket a tevékenység végzésének tartama alatt és annak megszűnését követően is minden olyan tényt, adatot illetően, amelyről a szerződés teljesítése során szereztünk tudomást. Ez alól csak törvény, valamint – saját adatait érintően – a megbízó adhat felmentést.

 

10. Egyéb

 Az Adatkezelő bármikor jogosult jelen az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat módosítani. Az esetleges módosítás a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.